#000000
1
0
Serveis
107

L'Ajuntament inicia el procés per renovar la Borsa de Treball per a Peons

A partir del  dilluns (29 de maig) comença el termini per presentar les sol·licituds per a poder participar en el procés de selecció. Aquest finalitzarà el proper dia 09 de juny.

És objecte de les bases la creació d'una borsa de treball per a la contractació de peons operaris de l'Ajuntament de Vilanova d'Alcolea, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a. La substitució transitòria dels titulars.

b. L'excés o acumulació de tasques.

Les funcions a realitzar seran les pròpies de peons operaris, principalment el manteniment de parcs i jardins, neteja vària i tasques de manteniment d'instal·lacions municipals, serveis considerats prioritaris per aquesta Corporació i serveis de competència municipal.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:

·         Fotocòpia del DNI o, si s'escau, passaport, i fotocòpia de la titulació exigida.

·         Documents acreditatius, en original o fotocòpia compulsada, dels mèrits al·legats d'acord amb el que disposa el barem per a la valoració dels mateixos, contingut en l'annex de les presents bases.

·         Justificant del pagament de dret d'examen, que ascendeix a la quantitat de 10 euros, i que haurà d'ingressar en el compte municipal núm ES04-3191-0564-25-5412995325 (Bantierra).

Per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els següents requisits en la data en que acabe el termini de presentació d'instàncies, que serà el proper 09 de juny:

·         Tenir la nacionalitat espanyola, d'algun estat membre de la Unió Europea o estrangera en els termes establerts en el article 57 de l'EBEP.

·         Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques de peó operari.

·         Tenir complerts setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. (Només per Llei podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública).

·         No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

·         Posseir el graduat escolar, FP1 o equivalent.

·         Estar aturat o ser demandant d'ocupació registrat en el Servei Valencià d'Ocupació (SERVEF), a data anterior a la aprovació d'aquestes bases.

·         Estar en possessió del Carnet de Conduir, B1.

 

A continuació teniu les Bases que regulen el procés i el model d'instància:

Etiquetes