#000000
1
0
Serveis
34

Centre escolar

CRA "EL TRESCAIRE": AULARI DE VILANOVA

 

L’ordre del 25 de maig de 1999, D.O.G de 13 de juliol de 1999, informa de la creació d’un nou Centre peculiar, un Centre que aglutina i dissol a quatre per a conformar-se ell. Aquest nou Centre és el Col·legi Rural Agrupat "El Trescaire".

 

"El Trescaire", conta arran d’aquella Ordre, amb 3 unitats d’infantil, 6 de Primària i tota una sèrie d'especialistes itinerants que possibiliten una curosa atenció a la diversitat, en l’educació compensatòria i en l’aprenentatge individualitzat per part de tots els professionals.

 

El curs, 1999-2000, va ser el primer any de funcionament com a escoles agrupades, tenint un difícil repte enfront: treballar amb tot allò comú dels quatre pobles i respectar les singularitats de cadascún. És a dir, agafar uns objectes comuns i preservar el funcionament i sensibilitat de cada escola. El professorat, ha procurat coordinar esforços per a equilibrar les carències d’algunes escoles (aularis, a aquestes altures) i redistribuir allò que a altres els sobrava.

Quan totes les variables -organismes oficials, professorat, Consell Escolar, i pares i mares d'alumnes- funcionen amb la coordinació que s’ha produït, és quan es pot dir que treballar amb el C.R.A. "El Trescaire" és fàcil i, sobretot, satisfactori.

 

SIGNES D’IDENTITAT

 1. Superar l’aïllament dels alumnes i afavorir la seua interrelació potenciant la idea de comarca.
 2. Elaborar un projecte d’integració escolar dels que cada volta més, alumnes procedents d’altres països i fomentar la interculturalitat.
 3. Superar la condició d'aïllament de les unitats i millorar l’oferta educativa del nostre àmbit territorial de influència.
 4. Adaptar les actuacions educatives al mitjà, potenciant la realització d’activitats conjuntes de l’alumnat, amb objecte d'afavorir la socialització i aconseguir un major coneixement de la realitat sociocultural i mediambiental de la nostra zona.
 5. Planificar i desplegar, el professorat, les seues actuacions en equip.
 6. Aprofitament racional dels recursos humans i materials.
 7. Intercanvi d’experiències educatives i l’elaboració de materials didàctics adaptats.
 8. Potenciar la participació social dels sectors de la comunitat escolar, la convivència entre els àmbits de les diferents localitats i la dinamització de la vida sociocultural de la zona.
 9. Incorporar l’entorn més pròxim i l'experiència dels alumnes al currículum escolar.
 10. Fomentar hàbits de comprensió i tolerància democràtica.
 11. Conéixer les festes, costums, tradicions i patrimoni de la comarca.
 12. Afavorir la integració dels quatre aularis en un projecte comú i respectuós amb les singularitats particulars.
 13. Valorar el treball en grup i les relacions familiars i de camaraderia.
 14. Desenvolupar la reflexió i l’anàlisi front als fenòmens socials.