#000000
1
0
Serveis
137

Serveis socials municipals

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

 

EQUIP SERVEIS SOCIALS GENERALS

Treballadora Social: Lídia Bonachi Sales

Horari: Dimecres, de les 9h fins les 12h.

Tel. 964707032

 

Psicòloga: Maria de la Torre

Horari: Dimecres, de les 9h fins les 12h.

Tel. 964707032

 

ELS SERVEIS SOCIALS

El Sistema Públic de Serveis Socials està constituït pel conjunt de recursos que tenen com finalitat contribuir al benestar social mitjançant la prevenció, eliminació o tractament, en el seu cas, de les causes que impedisquen o dificulten el ple desenvolupament de les persones, famílies o dels grups en què s’integren (Llei 5/97 de 25 de juny de 1997, per la que es regula el sistema públic de serveis socials en la Comunitat Valenciana). El sistema públic de Serveis Socials s’estructura en: Serveis Socials Generals i Serveis Socials Especialitzats.

 

 • SERVEIS SOCIALS GENERALS: Constitueixen el primer nivell d’atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, a través dels Equips Socials de Base, de responsabilitat municipal. Son objecte d’atenció les problemàtiques socials derivades per la pertinència a un o més grups de població: família, infància, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics, sensorials, i malalts mentals),  presos i exreclusos, minories ètniques, transeünts, toxicòmans, refugiats, asilats, emigrants, malalts terminals o altres grups en situació de necessitat. Té com a objectiu garantir l’accés dels ciutadans a les prestacions bàsiques de Serveis Socials i l’accés als serveis socials especialitzats, a través de les següents prestacions i actuacions:

 

 1. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INFORMACIÓ, VALORACIÓ, ORIENTACIÓ I MOBILITZACIÓ DE RECURSOS: Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents. Inclou aquesta categoria la mobilització de recursos, entenent per açò aquelles accions que el professional ha de portar a terme en relació amb les institucions que han d'aplicar el recurs adequat (siga ésta de Serveis Socials, d’Educació, de Sanitat, del Sistema de Pensions o qualsevol altre), i la finalitat de la qual és facilitar l’accés del client a aquest recurs. Es tramiten des d’aquest Servei els llibres de família nombrosa, la targeta de transport, el reconeixement de minusvalidesa, la targeta d’aparcament per a minusvàlids, etc.

 

 1. PRESTACIONS I ACTUACIONS DE RECOLZAMENT A LA UNITAT CONVIVENCIAL I D’AJUDA A DOMICILI: Aquesta categoria fa referència a les diferents atencions que faciliten a les persones i a les unitats convivencials el manteniment de la seua autonomia i el plaer de la convivència en situacions en les quals no és possible la realització de les seues activitats habituals, o quan coincidisquen conflictes familiars que afecten alguns dels seus membres i posen en perill la mateixa continuïtat de la convivència autònoma. Servei d’ajuda a domicili, tele assistència domiciliaria, ajuda de cuidadors de persones majors, ajudes tècniques, intervenció en crisi familiar, etc. El Servei d’Ajuda a domicili està regulada per l’ordenança reguladora del servei publicada en el BOP núm. 66 de 01/06/2002.

 

 1. PRESTACIONS I ACTUACIONS D’ALLOTJAMENT ALTERNATIU: Aquest tipus de prestacions representa una alternativa de convivència personal per als que no tenen un ambient familiar, o quan aquest no permet un adequat desenvolupament de la persona per la seua incapacitat per a procurar les atencions bàsiques que necessita (incloses les d'afecte i socialització). Centres residencials permanents o temporals, centres d'acollida de protecció, vivendes tutelades: segons la problemàtica i el sector de població, acollida familiar, etc.

 

 1.  PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INSERCIÓ SOCIAL: Són intervencions directes o aplicació de recursos realitzats per professionals i dirigits a persones i col·lectius en situació de risc o marginació social, amb l’objectiu d'aconseguir la reinserció familiar i social, facilitant la recuperació d’actituds i habilitats necessàries. Aquest tipus d’intervencions poden portar-se a terme per professionals de l’Equip Base de Serveis.

 

 1. RECURSOS COMPLEMENTARIS PER A COBRIR LES NECESSITATS DE SUBSISTÈNCIA: La inclusió d'aquesta categoria permet contemplar aquells recursos que els Serveis Socials gestionen com complement a la resta de prestacions, per a facilitar l’atenció a les necessitats de subsistència de l’usuari o usuària relacionats amb l’allotjament, l’alimentació, el vestuari i, en general, qualsevol altra cosa per a procurar els mínims de subsistència que, en un determinat lloc i moment, es consideren imprescindibles per a obtenir un nivell de vida digne. Tota la demanda és valorada tècnicament. Per això la prestació de les ajudes econòmiques, sempre de caràcter temporal, s’acompanyen habitualment a altres accions que busquen la col·laboració entre professionals i clients en l'anàlisi de la situació i en la seua superació o millora. Es tramitaran des d'aquest servei pensions no contributives, prestacions econòmiques individualitzades d’emergència, per a acollida familiar, prestacions econòmiques reglades, ajudes per al lloguer de primera vivenda de famílies monoparentals, etc.

 

 • SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS: Els Serveis Socials especialitzats són aquells que es dirigeixen a sectors de població que por les seues característiques requereixen un tipus d’atenció més específica tècnica i professional que la prestada pels serveis socials generals. El SEAFI (Servei d’Especialitat d’Atenció a la Família i Infància) és un servei dirigit a totes les famílies dels municipis de la Plana Alta, amb fills o no a càrrec seu, que per la seua estructura i/o dinàmica familiar, s’encontren en situació de vulnerabilitat o conflicte i requereixen suport i orientació professional, encara així, s’estableixen uns programes concrets estipulats per la Conselleria de Benestar Social que són:
  • 1. Programa d'espatllament a famílies MONOPARENTALS.
  • 2. Programa d'intervenció amb famílies amb menors en situació de GUARDA i/o TUTELA ADMINISTRATIVA.
  • 3. Programa de famílies en les quals es produïsca VIOLÈNCIA FAMILIAR.
  • 4. Programa d'intervenció amb famílies amb situació de RISC o CONFLICTE no englobades en apartats anteriors.
  • 5. Programa d'espatllament i seguiment de famílies ADOPTIVES o amb menors que s'encontren en ACOLLIDA PREADOPTIVA.