Ajuntament de Vilanova d'Alcolea

Jaciments Arqueològics

1. - L ' Hostalot

El jaciment s’estén en la seva major part en la banda meridional del Barranc de la Carrasqueta, a banda i banda de la carretera C-238 que en aquest tram segueix el mateix traçat de la Via Augusta. La zona més extensa i millor conservada està situada en l'ES de la carretera, on apareixen les restes d'un edifici parcialment excavat durant les campanyes de 1986 i 1987, I més proper a la via, el que sembla la zona residencial, de la qual es va excavar la part més propera a la via durant la campanya d’urgència de 1992.

Les troballes s’estenen també a l’altra part de la carretera, en una zona en part destruïda per les obres d’ampliació de la mateixa, i on es veuen estructures.

El Sector III s’estén al nord del barranc, on hagué d’existir un monument funerari les restes del qual van ser destruïts en 1952 en el transcurs dels treballs agrícoles.

En general les restes oposades són molt nombrosos: ceràmica Campaniense, Térra Sigillata Hispànica, TS Sudgálica, TS Itàlica, TS Clara A, C i D, àmfores, ceràmica comuna, maons, tègules, objectes metàl•lics i algunes monedes dels segles I a l'IV.

Entre els elements constructius destaca l’aparició de diverses bases de columnes així com un mil•liari complet dedicat a l’emperador Caracalla. Igualment durant aquesta campanya es va excavar un soterrament amb un ric aixovar format per un got de vidre i dues agulles d’or.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMÁ, escala 1:50.000, UTM 31 TBE476586. Cota s.n.m.: 260 m.

Accés: Per la C-238, fins a arribar a l’accés nord de Vilanova d'Alcolea, a l’altura del Km. 37,6. El jaciment s’estén a banda i banda de la carretera.

Adscripció cultural: Romana.

2. - Els Gatells

Situat en el marge dret de la Via Augusta, en adreça nord, en unes parcel•les actualment abandonades. La ceràmica és escassa i apareix concentrada, pel que pel que sembla estaríem davant un petit assentament d’època romana.

Entre els materials recollits hi ha TS Hispànica, TS Clara, ceràmica comuna, maons, dolia i tègules. Segons F. Arasa, F. Esteve comenta la troballa de fragments de ferro i bronze, monedes de Adriano i Antonino Pío i una inscripció funerària.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMA, escala 1:50.000, UTM 31 TBE522614. Cota s.n.m.: 240 m.

Accés: Per la C-238, fins al Km. 38,3, aquí s’agafa el entrador de Torre d’en Doménech i després una pista a la dreta. El jaciment aquesta situat a uns 500m d’aquest punt.

Adscripció cultural: Romana.

3.- Mas d'En Senyor

El jaciment està situat en el marge esquerre del Barranc de la Font Vermella, a l’altura de l’assentament ibèric del Olivar d'Olzina, ocupant unes terrasses elevades sobre el barranc, que recentment ha estat objecte d'una intensa transformació agrícola.

No s’aprecien estructures i els materials ceràmics oposats apareixen concentrats en una zona reduïda: TS Itàlica, TS Sudgálica, TS Hispànica, ceràmica comuna i àmfores del tipus Dressel 1A i Dressel 2/4 que indiquen la seva clara adscripció Romana.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMA, escala 1:50.000, UTM 31 TBE486593. Cota s.n.m.: 340 m.

Accés: Per la C-238 , fins al Km. 35,8 i des d'allí, per una pista a l’esquerra, que segueix el Barranc de la Font Vermella, que arriba fins al jaciment, al que ha d'accedir-se a peu.

Adscripció cultural: Romana.

4. - L 'Olivera d'Olzina

Aquest jaciment no està catalogat en l'Inventari de la Generalitat, i en la Diputació solament té la fitxa oberta per l'esment del mateix com un assentament ibèric en la tesi doctoral de F. Arasa (vegi’s El Mas d'En Senyor).

5. - Povet de Morinilla

Segons el seu prospector J.L. Prades, el jaciment està enclavat en un vessant gairebé al fons del barranc de Canterera, sent la seva adscripció cultural islàmica. Orientat al nord, domina el seu entorn on existien diverses alqueries islàmiques i se li relaciona amb l’aigua i les terres de cultiu dels voltants.

Situació geogràfica: 594 ALCALÁ DE XIVERT, escala 1:50.000, Coordenades geogràfiques: 40°13'58" / 3°50'38".

Accés: Per la carretera comarcal de Torreblanca a Vilanova, Km.5, aproximadament al fons del barranc.

Adscripció cultural: Islàmica.

6. - Les Codines

Segons els seus prospectors J.L. Bel i J.V. Calduch, es tracta d’un poblat emmurallat de forma aproximadament circular que aprofita un petit queixal calcària.

Segons la fitxa d’inventari del SIAP, el recinte cobreix una petita extensió de 6 m de llarg per 2 d’ample, la superfície del qual de terra està coberta per pedres planes, amb abundant dispersió de materials tant en l'interior com en l’exterior del recinte, pel que sembla d’adscripció islàmica.

El doctor F. Arasa recull aquest jaciment en la seva tesi doctoral: "Està situat a I'interior de la serralada litoral, a 7'2 km. de la costa. És un tossalet que s’alça entre el barranc Cantirer i la rambla de Cuartico, amb una altitud relativa de 20 i uns pendents suaus. El lloc te condicions defensives i garant ix una certa visibilitat de I'entorn; L’assentament mes pròxim és el Tossal de l'Arela. El Iloc fou ocupat per un assentament medieval. El material estudiat és un fragment de TS Hispànica trobat superficialment. Sembla que el Iloc; degué ésser ocupat en un curt període de temps, o fins i tot, ocasionalment, entre la meitat del segle I i el II."

A pesar de les descripcions recollides pels autors de les, fitxes, s’indica que té una fase d’ocupació del Bronze (?), a més de la fase alt imperial descrita per F. Arasa (a partir d’un fragment de Terra Sigilata Hispànica), i finalment la seva adscripció islàmica a la qual han de pertànyer les estructures descrites per les seves prospectors.

Situació geogràfica: 594 ALCALÁ DE XIVERT, escala 1:50.000, Coordenades geogràfiques: 40°14' 10" / 3°50'20".

Accés: Per la carretera comarcal de Torreblanca a Vilanova, Km.5, al costat del pont de la Rambleta del Seguet.

Adscripció cultural: Es proposa que té una fase d’ocupació del bronze, a més de fase alt imperial descrita per F. Arasa i finalment la seva adscripció islàmica.

7. - Les Forques

En la fitxa del SIAP apareix com prospector Miguel A Díaz, sense aportar cap dada sobre el jaciment, solament la seva adscripció cultural a l'Edat del Bronze.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMÁ, escala 1:50.000, Coordenades geogràfiques: 40°15'40" / 3°45'10". Cota s.n.m.: 340 m.

Accés: Per la C-238, fins al Km. 36 des d'on parteix la pista fins al tossalet dels Forques.

Adscripció cultural: Bronze.

8. - Vilavella

Només apareix catalogat en el SIAP, però no aporta cap tipus de dades llevat de la seva adscripció cultural islàmica i medieval cristiana. En canvi hem pogut constatar en la bibliografia recentment publicada la troballa de fragments ceràmics pertanyents al Cercle de l'Estret (ceràmica fenícia) en aquest jaciment, pel que la seva cronologia pot remuntar-se fins al segle VII a. C.

9.- El Coll

Localitzat en una lloma enmig del corredor, va ser situat per JV. Calduch. En el cim de la lloma i en el vessant AQUEST s'han trobat escasses restes ceràmiques entre els quals apareix Térra Sigillata (encara que no s'especifica que tipus). No apareix material ceràmica de construcció. Es tractaria d'un petit assentament la datació del qual podria situar-se de manera aproximada entre els segles I i II d. de C.

Situació geogràfica: 593 (30-23)- COVES DE VINROMÁ, escala 1:50.000, UTM 31 TBE491565. Cota s.n.m.: 320 m.

Accés: No descrit en els inventaris de la Conselleria de Cultura i en el Servei d'investigacions Arqueológiques i Prehistóriques de la Diputació de Castelló.

Adscripció cultural: Romana alt imperial.

10. - Barberes

Situat en una lloma en la zona aquest del corredor. Es conserva un gran amoltonament de pedres que pot correspondre a alguna construcció mig derruïda d'època imprecisa.

El jaciment va ser localitzat per J.V. Calduch. No s’aprecien restes constructives i la dispersió de material ceràmic és escassa, apareixent per diversos bancals de la zona alta de la lloma, i són relacionats a tres moments d’ocupació diferents. La seva adscripció cultural seria: Ibèrica, romana alt imperial i islàmica.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMÁ, escala 1:50.000, UTM 31 TBE514569. Cota s.n.m.: 340 m.

Accés: No descrit en els inventaris de la Conselleria de Cultura i en el Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló

Adscripció cultural: Ibèrica, romana alt imperial i Islàmica.

11. -El Vilaret

Situat en una zona de llomes en el marge aquest del corredor. Les escasses restes recuperats apareixen molt concentrats, sense que s’aprecien restes constructives. Els fragments ceràmics són escassos i assenyalen que hagué de tractar-se d’un assentament de reduïdes dimensions ocupat durant les èpoques Ibèrica tardana i romana republicana.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMÁ, escala 1:50.000, UTM31 TBE505583. Cota s.n.m.: 320 m.

Accés: No descrit en els inventaris de la Conselleria de Cultura i en el Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló

Adscripció cultural: Ibèrica tardana, romana republicana.

12. - La Garrida

Situat en el vessant ES doni una lloma que s’eleva enmig del corredor a 12,8 km de la costa. L’assentament va ser parcialment destruït durant les obres d’ampliació de la carretera C-238 en l’any 1992. Va Ser localitzat per J.V. Calduch.

No s’aprecien restes constructives. Pel que fa a la ceràmica, els fragments són escassos i es troben dispersos per una zona bastant reduïda, havent-se recollit alguns fragments de ceràmica ibèrica i altres d’importació romana republicana.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMA, escala 1:50.000, UTM 31 TBE515606. Cota s.n.m.: 320 m.

Accés: No descrit en els inventaris de la Conselleria de Cultura i en el Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló.

Adscripció cultural: Ibèrica tardana, romana republicana.

13.- El Planàs

Ubicado en la cima de una loma que se eleva en medio del corredor, a unos 13,5 km de la costa.

Como en el caso anterior, este asentamiento fue parcialmente destruido durante las obras de ampliación de la carretera C-238 en el año 1992. Fue localizado por J.V. Calduch. En superficie y entre la tierra removida aparecen algunos fragmentos cerámicas que se extienden hacia el norte hasta él plano, correspondientes a dos momentos de ocupación: ibérico final y romano alto imperial.

Situación geográfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMA, escala 1:50.000, UTM 31TBE511600. Cota s.n.m.: 280 m.

Acceso: No descrito en los inventarios de la Conselleria de Cultura y en el Servei d'investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló.

Adscripción cultural: Ibérica tardía, romana alto imperial.

Situat en el cim d’una lloma que s’eleva enmig del corredor, a uns 13,5 km de la costa.

Com en el cas anterior, aquest assentament va ser parcialment destruït durant les obres d’ampliació de la carretera C-238 en l’any 1992. Va Ser localitzat per J.V. Calduch. En superfície i entre la terra remoguda apareixen alguns fragments ceràmiques que s’estenen cap al nord fins a ell pla, corresponents a dos moments d’ocupació: ibèric final i romà alt imperial.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMA, escala 1:50.000, UTM 31 TBE511600. Cota s.n.m.: 280 m.

Accés: No descrit en els inventaris de la Conselleria de Cultura i en el Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló.

Adscripció cultural: Ibèrica tardana, romana alt imperial.

14.- Puigpedró

Ocupa un contrafort situat en el marge aquest del corredor. Està parcel•lat en part i en el seu cim existeix una trinxera de la guerra civil. El lloc està un poc amagat i posseeix bones condicions defensives, flanquejat per fortes pendents i amb un sol accés pel sud que està protegit per una torre. Els materials permeten datar-lo entre la cultura Ibèrica tardana i romana republicana.

Situació geogràfica: 593 (30-23) COVES DE VINROMA, escala 1 :50.000, UTM 31 TBE525595. Cota s.n.m.: 320 m.

Accés: No descrit en els inventaris de la Conselleria de Cultura i en el Servei d’investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló.

Adscripció cultural: Ibèrica tardana, romana republicana.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

 

IMATGES PER AL RECORD

Site developed with Drupal