Ajuntament de Vilanova d'Alcolea

Serveis socials

Serveis socials

 

EQUIP SERVEIS SOCIALS GENERALS

Treballadora Social: Lídia Bonachi i Sales

Horari: Dimecres, de les 9h fins les 12h.

Tel. 964 707032

Psicòloga: Maria de la Torre Grau

Horari: Dimecres, de les 9h fins les 12h.

Tel. 964 707032

 

ELS SERVEIS SOCIALS

El Sistema Públic de Serveis Socials està constituït pel conjunt de recursos que tenen com a finalitat contribuir al benestar social mitjançant la prevenció, eliminació o tractament, en el seu cas, de les causes que impedisquen o dificulten el ple desenvolupament de les persones, famílies o dels grups en què s'integren (Llei 5/97 de 25 de juny de 1997, per la que es regula el sistema públic de serveis socials a la Comunitat Valenciana)

El sistema públic de serveis Socials s’estructura en: Serveis Socials Generals i Serveis Socials Especialitzats.

 

SERVEIS SOCIALS GENERALS

Constitueix el primer nivell d'atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, a través dels Equips Socials de Base, de responsabilitat municipal.

Són objecte d'atenció les problemàtiques socials derivades per la pertinença a un o més grups de població: família, infantesa, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics, sensorials i malalts mentals), presos i ex reclusos, minories ètniques, transeünts, toxicòmans, refugiats, asilats, emigrants, malalts terminals o altres grups en situació de necessitat.

Té com a objecte garantir l'accés dels ciutadans a les prestacions bàsiques de Serveis Socials i l'accés als serveis socials especialitzats, a través de les següents prestacions i actuacions:

 

1. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INFORMACIÓ, VALORACIÓ, ORIENTACIÓ I MOBILITZACIÓ DE RECURSOS 

Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents.Inclou aquesta categoria la mobilització de recursos, entenent per això aquelles accions que el professional ha de portar a terme en relació amb les institucions que han d'aplicar el recurs adequat (siga aquesta de Serveis Socials, d'Educació, de Sanitat, del Sistema de Pensions o qualsevol altre), i la finalitat de la qual és facilitar l'accés del client al dit recurs. Es tramiten des de aquest Server llibres de família nombrosa, targeta de transport, reconeixement de minusvalidesa, targeta d'aparcament per a minusvàlids, etc.

 

2. PRESTACIONS I ACTUACIONS DE SUPORT A LA UNITAT CONVIVENCIAL I D'AJUDA A DOMICILI 

Aquesta categoria fa referència a les diferents atencions que faciliten a les persones i a les unitats convivencials el manteniment de la seua autonomia i el gaudi de la convivència en situacions en les quals no és possible la realització de les seues activitats habituals, o quan coincideixen conflictes familiars que afecten alguns dels seus membres i posen en perill la pròpia continuïtat de la convivència autònoma.

Servei d'ajuda a domicili, tele assistència domiciliària, ajuda de cuidadors d'ancians, ajudes tècniques, intervenció en crisi familiar, etc. El Servei D’ajuda a Domicili està regulat per ordenança reguladora del servei publicada en el BOP núm. 66 de 01/06/2002.

 

3. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'ALLOTJAMENT ALTERNATIU 

Aquest tipus de prestacions representa una alternativa de convivència personal per als que no tenen un ambient familiar, o quan aquest no permet un adequat desenvolupament de la persona per la seua incapacitat per a procurar les atencions bàsiques que necessita (incloses les d'afecte i socialització).

Centres residencials permanents o temporals, centres d'acollida de protecció, habitatges tutelats: segons la problemàtica i el sector de població, acolliment familiar, etc.

 

4. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INSERCIÓ SOCIAL 

Són intervencions directes o aplicació de recursos realitzats per professionals i dirigits a persones i col·lectius en situació de risc o marginació social, amb l'objectiu d'aconseguir la reinserció familiar i social, facilitant la recuperació d'actituds i habilitats necessàries.

Aquest tipus d'intervencions poden portar-se a terme pels professionals de l'Equip Base de Serveis.

 

5. RECURSOS COMPLEMENTARIS PER A LA COBRIMENT DE NECESSITATS DE SUBSISTÈNCIA 

La inclusió d'aquesta categoria permet contemplar aquells recursos que els Serveis Socials gestionen com a complement a la resta de prestacions, per a facilitar l'atenció a les necessitats de subsistència de l'usuari o usuària relacionades amb l'allotjament, l'alimentació, el vestit i, en general, qualsevol altra tendent a procurar els mínims de subsistència que, en un determinat lloc i moment, es consideren imprescindibles per a obtenir un nivell de vida digne.

Tota demanda és valorada tècnicament. Per això la prestació de les ajudes econòmiques -sempre de caràcter temporal- s'acompanya habitualment d'altres accions que busquen la col·laboració entre professionals i clients en l'anàlisi de la situació i en la seua superació o millora.

Es tramitaràn des de aquest Servei Pensions no contributives, prestacions econòmiques individualitzades d'emergència, per a acolliment familiar, prestacions econòmiques reglades, ajudes per al lloguer de primer habitatge de famílies monoparentals, etc.

 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS:

Els Serveis Socials especialitzats són aquells que es dirigissen a sectors de població que por les seues característiques requereixen un tipus d’atenció més específica tècnica i professional que la prestada pels serveis socials generals.

El SEAFI (el Servei Especialitat d’Atenció a Familia e Infància) és un servei dirigit a totes les famílies dels municipis de la Plana Alta, amb o sense fills/es a càrrec, que per la seva estructura i/o dinàmica familiar, es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte i requerisquen recolzament i orientació professional, no obstant s´estableixen uns programes concrets estipulats per la Conselleria de Benestar Social que són:

  • 1. Programa de recolzament a famílies MONOPARENTALS.
  • 2. Programa d´intervenció amb famílies amb menors en situació de GUARDA i/o TUTELA ADMINISTRATIVA.
  • 3. Programa de famílies en les quals es produïsca VIOLÈNCIA FAMILIAR.
  • 4. Programa d´intervenció amb famílies en situació de RISC o CONFLICTE no englobades en apartats anteriors.
  • 5. Programa de recolzament i seguiment de famílies ADOPTIVES o amb menors que es troben en ACOLLIMENT PREADOPTIU

 

 

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

 

IMATGES PER AL RECORD

Site developed with Drupal