#530437
2
0
Serveis
180

Pla Estratègic de Turisme

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME

 

 

El sector turístic s'està convertint en fonamental a l'hora de planificar el desenvolupament de qualsevol territori, almenys en el món desenvolupat. Davant el retrocés de sectors tradicionals com l'industrial o l'agrari es desenvolupen noves alternatives vinculades a l'oci que és una de les principals demandes de la societat postindustrial. En territoris de transició entre espais urbanitzats i rurals com és el cas de Vilanova d'Alcolea, aquest paper central del turisme a les possibilitats de desenvolupament futur es fa més patent en disposar d'un patrimoni cultural i natural ben conservat en general i al no disposar de tantes alternatives de desenvolupament econòmic i social com en altres zones . No obstant això, per molt atractiu que puga tenir un territori, o per molt interès que la societat puga tenir per zones rurals o naturalesa, no és suficient per garantir que les destinacions turístiques es consoliden i es garantisca el seu èxit. Cal dissenyar eines que permeten aprofitar al màxim el potencial local, cobrir les debilitats i facilitar les connexions entre els agents estratègics relacionats. El context de crisi que s'ha viscut en els últims anys ha reforçat encara més si és possible aquesta necessitat ja que les empreses relacionades amb el sector turístic i els establiments hostalers s'han vist obligats a, després de diversos anys de creixement, fer front a una forta caiguda de la demanda i al descens de la despesa dels clients. Una tendència que sembla estar revertint-se però de forma lleu als darrers temps. Per això, es fa necessari obrir noves vies que permeten consolidar i desenvolupar el sector turístic i mantenir-lo competitiu mentre es respon a noves demandes de clients i administracions.

L'ajuntament de Vilanova d'Alcolea, conscient d'aquesta realitat i les necessitats de desenvolupament a curt, mitjà i llarg termini de la zona ha encarregat el present pla amb la finalitat de crear una eina al servei del desenvolupament local i d'ordenació del sector turístic. Vilanova d'Alcolea compta amb recursos potencialment d'elevat interès turístic, sent algun d'ells explotat amb notable èxit. Encara que també pateix algunes dinàmiques com la debilitat d'alguns sectors estratègics com el comercial i de serveis especialitzats al turista / visitant, o el relatiu desconeixement que es té de bona part del seu territori i els seus valors. El Pla proposa solucions a aquests problemes i estratègies per maximitzar l'explotació del sector local. A canvi, el desenvolupament del sector turístic permetrà crear ocupació i generar beneficis de manera directa i també mitjançant la potenciació de sectors relacionats com el comercial, artesanal, gastronòmic, agroalimentari, etc…

En aquest sentit, s'ha decidit treballar, entre altres línies de desenvolupament, en la potenciació del sector turístic local. S'ha considerat que el turisme pot desenvolupar un important paper en el desenvolupament local, ja que a més dels beneficis directes que es puguin generar per l'explotació econòmica del mateix, pot sumar els generats per l'efecte sobre demanda i oferta que pot suposar per a altres sectors locals com el comercial, hostaler o agroalimentari. Per a això, Vilanova d'Alcolea disposa en el seu terme d'un ampli patrimoni natural i cultural, que ja està sent explotat o ha estat explotat en el passaque permet a més el desenvolupament d'altres línies d'activitat que ajudaran a consolidar una oferta àmplia i atractiva orientada tant al públic general com a públics específics.

En l'actualitat el sector turístic es mostra en gran mesura dependent de recursos molt concrets, i per tant pateix els problemes associats a la falta d'una imatge de conjunt més enllà de les iniciatives i punts aïllats que es coneixen. El resultat es tradueix en baixa rendibilitat del turisme i forta estacionalitat i amb l'agreujant que alguns dels principals destinacions turístiques dins de la zona de treball pateixen de saturació en determinades dates amb tota la problemàtica que això comporta.

Cal a més de respondre a determinats reptes de futur, com la necessitat de l'augment de la sostenibilitat del sector per atendre una legislació cada vegada més exigent, afrontar la necessitat de desenvolupar accions que afavorisquen el manteniment i millora d'un extens patrimoni cultural i ambiental que en ocasions es troba molt deteriorat o respondre al previsible augment de la demanda de les millores en les comunicacions i, sobretot, de la posada en marxa i consolidació de l'aeroport de Castelló que es situa en bona part al seu terme.

El present pla (que s’adjunta més avall) pretén corregir els dèficits existents i revertir-los alhora que s'aprofitaran tots els recursos existents i les respostes als reptes actuals en la localitat per generar camps d'activitat nous i enfortir el sector turístic local i sectors afins per garantir la seva sostenibilitat en el temps i en l'espai.